Co je osobnostní a sociální výchova

OSV praktická

Dovednosti si nejlépe osvojujeme tím, že porozumíme jejich smyslu, zkoušíme si je a opakovaně procvičujeme v reálných nebo modelových situacích. V OSV se žáci učí přímým tréninkem dovedností.

Příklady:

  • Žáci se učí bránit se manipulaci tím, že si v modelových situacích zkoušejí různé způsoby, jak lze na manipulaci reagovat.
  • Žáci se učí formulovat pravidla chování ve třídě tím, že využijí své předchozí zkušenosti s jejich formulací na stmelovacím kurzu.
  • Žáci se učí zlepšovat si svou paměť pro studium tím, že si vyzkoušejí několik mnemotechnických pomůcek (například uspořádání slov do smysluplného příběhu).
Bez reflexe není OSV účinná.

Osvojení dovednosti velmi urychluje a zpřesňuje reflexe prožité zkušenosti (rozbor, zhodnocení, které si s pomocí učitele formuluje žák po aktivitě). Učitel napomáhá reflexi žáků zejména cíleným kladením dotazů nebo jinou technikou. Např. žáci o prožité zkušenosti diskutují v malých skupinkách a pak své myšlenky prezentují. Nebo svou zkušenost vyjádří výtvarnou technikou, po které se dále diskutuje apod.

Reflexe je neoddělitelnou součástí OSV. Bez reflektivního zhodnocení právě prožité zkušenosti nemá tato zkušenost svou plnou účinnost pro korekci žákových postojů a chování.

Vhodné postupy reflexe, které účinně zapojí co nejvíce žáků najednou, můžeme snadno trénovat v praxi. Inspiraci naleznete například v Zásobníku metod používaných v OSV (viz kapitola Metodiky OSV).

Příklady otázek pro reflexi:

  • Jak se vám dařilo učit se pomocí mnemotechnických pomůcek? Které postupy vám spíš pomáhaly? Které vám přišly spíše neužitečné? Na jaký typ učiva by se podle vás jednotlivé postupy hodily? Kdy a kde to využijeme?
  • Jak to Jirka udělal, že nás tak zaujal při svém referátu? Které jednotlivé prvky ve svém projevu použil? (v případě potřeby můžeme, zvláště zpočátku, žákům napovědět jeden či dva prvky, jako je oční kontakt s publikem, nadšení v hlase, úsměv, kladení otázky posluchačům apod.). Co udělal pro to, abychom si zapamatovali hlavní informace?
  • Jaké chování vašich spolužáků se často vyskytuje u nás ve třídě a přitom je vám nepříjemné? Navrhněte, jaká pravidla by bylo užitečné dodržovat, abychom se ve třídě cítili lépe?
  • Jaká pravidla by nám pomohla, abychom se mohli lépe soustředit na učení? Jakým konkrétním chováním se tato pravidla v naší třídě mohou projevovat? Nebo jiná forma téže otázky: Co vše by dělal žák, který by se řídil našimi pravidly? Zapišme si pro inspiraci konkrétní výroky, které bychom mohli říkat nebo slyšet od druhých.
  • Podle čeho bychom poznali, že pravidlo funguje? (Je možné si vzápětí zahrát krátké modelové situace, kde si to žáci vyzkoušejí. Na reflexi tak navazuje praxe, kterou je možno opět reflektovat).
© Projekt Odyssea, z. s.