Co je osobnostní a sociální výchova

OSV propojená se životem žáků

Chceme-li, aby si žáci z hodin OSV odnášeli maximum, musíme jim neustále vytvářet příležitost vztahovat si probíraná témata k vlastní osobnosti, k vlastní zkušenosti a k vlastním potřebám. Žákům proto umožňujeme pojmenovat si smysl a užitečnost rozvíjených dovedností pro svůj život (Kdy to použiji? K čemu mi to bude?) A to se netýká jen jednotlivých žáků, ale i celé třídy i s jejími aktuálními potřebami. V OSV se žáci neučí o „lidech obecně“, ale o sobě, o spolužácích a mezilidských vztazích ve třídě.

Příklady:

  • Umožňujeme žákům, aby si mohli vybrat z více témat OSV ta, která jsou pro ně důležitá a užitečná. Mohou si formulovat i vlastní témata.
  • Pokud téma OSV přinášíme my, vyzýváme žáky k tomu, aby si vybavili osobní zkušenost s daným tématem OSV a aby si zformulovali, k čemu jim osobně bude dobré tématem se zabývat. Pokud žáci ve své většině nepovažují téma za (pro ně osobně) přínosné, můžeme pružně nabídnout téma jiné. Nebo stanovit téma na základě přání žáků.
  • Umožňujeme žákům pojmenovávat a řešit jejich aktuální problémy, které jim přinesl společný život (například dnešní spor o to, kdo měl uklidit ve třídě).
  • Každému žákovi dáme příležitost osobně si vyzkoušet si danou aktivitu a procvičit si příslušnou dovednost.
  • Každý žák má nezpochybňované právo prožít si aktivitu vlastním způsobem a hovořit o tom v reflexi.
  • V reflexi zdůrazníme fázi, která se týká aplikace do života žáků. Například „Zatím jsme si řekli, jak jsme prožívali předchozí aktivitu, co se osvědčilo, co ne. Pojďme si nyní každý za sebe pojmenovat, co se bude hodit v budoucnu přímo vám, co sami použijete. A proč právě toto použijete, co vás na tom oslovilo.“
  • Každý žák si z dané aktivity (zkušenosti) může odnést jiné závěry pro vlastní život.
© Projekt Odyssea, z. s.