Kurzy pro učitele OSV základních a středních škol

Akreditované kurzy

Projekt Odyssea je akreditovanou institucí, způsobilou k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena dne 26. 6. 2014 pod. č.j. : MSMT-23355/2014, platnost akreditace do 25. 6. 2020.

Seznam 22 akreditovaných vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci udělilo MŠMT pod č.j.: MSMT-10404/2014-1-350 dne 26. 6. 2014.

Představujeme vám novou nabídku akreditovaných programů pro učitele pro období 2014 – 2017. Uvádíme zde název, vzdělávací cíl a rozsah.


Seznam kurzů

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Ivana Šircová: 777 084 246

Jak na osobnostní a sociální výchovu (Úvod do osobnostní a sociální výchovy) 5 hodin (45 minutových)

Účastníci programu se zorientují v tom, co to je osobnostní a sociální výchova (OSV), jaké má cíle, metodické principy a jaký má obsah (jaká témata do ní patří). Provedou reflexi, jak s OSV pracují na své škole a jak by práci s tématy OSV mohli vylepšit.

Konstruktivní komunikace 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu a procvičí si řešení vybraných komunikačních situací v praxi.

Týmová spolupráce 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší v dovednostech konstruktivní komunikace a spolupráce se členy v pracovním týmu. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu, budou mít příležitost prozkoumat, jaký má konstruktivní a destruktivní komunikace vliv na průběh a výsledky týmové spolupráce.

Metody osobnostní a sociální výchovy 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zorientují v metodách osobnostní a sociální výchovy. Seznámí se s postupy, jak pracovat s využitím „běžných školních situací“, jak propojovat OSV s jinými předměty (vzdělávacími obory) a jak pracovat s OSV jako s předmětem. Vybrané postupy zažijí na vlastní kůži a také si sami vyzkoušejí OSV aplikovat pod supervizí.

Podrobný pohled na prevenci šikany (Jak zlepšit vztahy v naší třídě – metodika prevence šikany) 70 hodin (45 minutových)

Účastníci se blíže seznámí s tím, co je a není šikana, jaké má projevy, jak se vyvíjí v čase. Zaměříme se na to, jak se OSV dívá na šikanu a jak lze OSV využít k prevenci šikany. Ukážeme si, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením. Vyzkoušíme si různé varianty prevence a účastníci dostanou příležitost řešit problémy ze své pedagogické praxe.

Základní orientace v problematice šikany 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zevrubně seznámí s tím, co je a není šikana, jaké má projevy, jak se vyvíjí v čase. Dotkneme toho, jak se OSV dívá na šikanu a jak lze OSV využít k prevenci šikany. Ukážeme si, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením. Těžiště kurzu je v nácviku postupu, jak vyšetřit a řešit šikanu od prvního informování, přes rozhovory se svědky, ochranu oběti až po rozhovor s agresorem a následnou práci se třídou.

Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě 8 hodin (45 minutových)

Účastníci zformulují, které konkrétní dovednosti žáků by chtěli rozvíjet na třídnických hodinách. Prožijí ukázky třídnických hodin s konkrétními cíli v oblasti osobnostní a sociální výchovy (OSV). Seznámí se s teorií reflexe a vyzkouší se reflexi vést. Dají dohromady situace ze své praxe, kterým by se chtěli na třídnických hodinách věnovat. Seznámí se s metodikami OSV, ve kterých jsou uvedeny konkrétní cíle OSV, jim odpovídající metody a náměty pro reflexi. V závěru kurzu s lektorem prodiskutují možnosti organizace třídnických hodin ve škole.

Jak provádět specifickou primární prevenci závislostního chování (Jak se bránit drogám a předcházet závislostem – metodika prevence závislostí) 70 hodin (45 minutových)

Účastníci se podrobně zorientují v problematice specifické prevence závislostí z pohledu OSV. Ujasní si, co to je závislost, jaké jsou nejčastější příčiny rozvoje mechanismu závislosti a jaká je nejúčinnější prevence, na které složky osobnosti a jak působit. Seznámí se s hlavními oblastmi, na které musí být zaměřen každý preventivní program, má-li být účinný. Vybrané postupy specifické primární prevence závislostního chování si vyzkouší v praxi, získají také inspiraci do své pedagogické práce.

Lekce osobnostní a sociální výchovy 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, co to je a jak funguje osobnostní a sociální výchova (OSV). Získají přehled materiálů (lekcí OSV zdarma dostupných na stránkách www.osv.cz), které obsahují konkrétní cíle, jim odpovídající metody a nápady pro reflexi). Zlepší se v dovednostech plánování a realizace výuky s cíli OSV. Vyzkouší si zformulovat konkrétní cíl OSV a vést k němu aktivitu s reflexí. K tomu dostanou od lektora zpětné vazby.

Jak učit žáky lépe se učit (Studijní dovednosti včetně čtenářství) 16 hodin (45 minutových)

Účastníci se blíže seznámí s tematickým okruhem OSV č. 1 „rozvoj schopnosti poznávání“. Vyjádří se, jak rozumí pojmu „studijní dovednosti“ a k čemu je užitečné umět se učit. Vybrané techniky čtení, práce s pamětí a organizování učiva si vyzkouší v praxi. Na základě kurzu provedou reflexi toho, jak se oni sami učí a co by mohli změnit.

Jak rozvíjet tvořivost 8 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, na jakých základech tvořivost funguje. Projdou prací s vybranými technikami, které tvořivost rozvíjejí. V situacích, které dají dohromady, si vyzkouší tyto techniky použít. Od lektora dostanou zpětné vazby.

Metodika adaptačního soustředění pro 1. třídu základní školy 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Metodika adaptačního soustředění pro 6. třídu základní školy a pro primu víceletého gymnázia 12 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s fázemi vývoje skupin v čase a na jejich základě budovanou dramaturgií adaptačního soustředění. Projdou aktivitami s konkrétními cíli v oblasti vztahů a spolupráce. Zformulují konkrétní doporučení pro práci s cíli, motivováním, instruováním aktivit, jejich vedením a práci s reflexí na adaptačním soustředění. Seznámí se s krizovými situacemi, ke kterým na adaptačních soustředěních dochází a s možnostmi jejich řešení. Připraví design adaptačního soustředění pro vlastní školu, obsahující konkrétní cíle, aktivity a náměty pro reflexi.

Práce s emocemi a se stresem – témata osobnostní a sociální výchovy 10 hodin (45 minutových)

Účastníci blíže vniknou do práce s tématy OSV „prevence a zvládání stresu“ a „práce s emocemi“. Naučí se rozpoznat stres, předcházet mu a zvládat akutní stresovou reakci. Seznámí se s různými metodami relaxace a také s metodami asertivity, jako s účinnou pomůckou pro prevenci stresu, odmítání žádostí o laskavost, redukce rušení. Účastníci se zlepší v práci se svými vlastními emocemi, uvědomí si, kde v těle prožívají různé emoce a jak je zvládat. Na závěr zformulujeme doporučení do praxe.

Sebepoznání – tematický okruh osobnostní a sociální výchovy 14 hodin (45 minutových)

Účastníci se zorientují ve složkách osobnosti. Blíže se seznámí co to je a jak funguje temperament a že je neměnný. Také se budeme věnovat motivaci, tomu jak funguje a reflexi toho, co nás samotné motivuje. Zaměříme se rovněž na naše schopnosti. Na závěr kurzu si každý stanoví svůj osobní rozvojový plán.

Sebepojetí – tematický okruh osobnostní a sociální výchovy 14 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, jak se OSV dívá na sebepojetí, co to je sebeobraz a sebeideál. Sami zreflektují, jak si v této oblasti stojí. Získají inspiraci do výuky, jak pracovat se žáky s těmito tématy. Ukážeme si také, jaký je rozdíl mezi sebehodnocením a sebereflexí. Na závěr zformulujeme doporučení do praxe.

Asertivní dovednosti (pokračování Konstruktivní komunikace) 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se zlepší ve svých asertivních dovednostech. Naučí se odlišovat agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Seznámí se s tím, co je a co není asertivita a na jakých principech funguje. Účastníci se také seznámí s asertivními technikami a vyzkouší si je v praxi, např.: navazování a rozvíjení vztahů, odmítání žádosti o laskavost, uplatňování oprávněného požadavku a reakce na kritiky.

Práce s pravidly ve školní třídě 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí s tím, že pravidla by měla být spojena se společně sdílenými cíli. Vyzkouší si formulovat konkrétní pravidla pro svoji třídu. Seznámí se s rozdílem mezi řízením a vedením a s dopady používání řízení a vedení na rozvoj sebeřízení žáků. Projdou několika aktivitami, ze kterých je možné prožitkovým způsobem vyvozovat pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Sestaví konkrétní doporučení pro formulaci pravidel ve třídě a pro reagování ne jejich porušování způsobem, který rozvíjí sebeřízení žáků a nenutí je hájit svůj sebeobraz.

Jak vést a motivovat (Styly vedení a práce s motivací) 6 hodin (45 minutových)

Účastníci se seznámí se styly vedení a s tím, jak funguje motivace a stimulace. Ujasní si, jak se OSV dívá na problematiku vedení lidí. V simulovaných situacích si někteří z účastníků vyzkouší vedení skupiny a společně se skupinou zreflektují, do jaké míry používali styl vedení tak, aby korespondoval se situací ve skupině. Provedou analýzu toho, jaké stimulační nástroje používají ve své práci a jak by jejich užití mohli doplnit a vylepšit. Na závěr zformulujme doporučení do praxe.

Startujeme do nového školního roku 20 hodin (45 minutových)

Účastníci se připraví na nový školní rok po stránce psychické i odborné. Účastníci kurzu si vyzkoušejí a osvojí základy konstruktivní komunikace. Účastníci zažijí v pozitivní atmosféře různé formy spolupráce, zažijí různé typy aktivit v přírodě a zhodnotí přínos aktivit v přírodě pro psychohygienu v profesi učitele. Každý účastník prozkoumá, co jemu pomáhá v přípravě na nový školní rok, vyzkouší si a osvojí rozličné relaxační techniky. Celý učitelský sbor vypracuje společnou strategii a plán relaxačních aktivit. Přenesením plánu do školy vznikne možnost naplnit návazný dlouhodobější cíl kurzu – rozvíjet vzájemnou podporu uvnitř komunity daného učitelského sboru.

Společná setkávání třídního učitele a žáků ve škole 6 hodin (45 minutových)

Učitelé si ujasní poslání společného setkávání se žáky ve škole mimo vyučování. Získají dovednosti vytvářet, plánovat a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků. Budou mít příležitost promyslet svůj osobní přístup k žákům a posoudit, jaké používají formy práce se žáky na pólech: řízení třídy – vedení třídního kolektivu. Zjistí, jaké výhody spolupráce se žáky třídním učitelům společná setkávání, akce či jednotlivé aktivity poskytují.

Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit 6 hodin (45 minutových)

Učitelé získají dovednosti vybírat vhodné aktivity a prakticky naplňovat smysluplné setkávání žáků při společných akcích ve třídě. Budou mít příležitost vyzkoušet si a vést aktivity zaměřené na rozvoj vztahů mezi žáky. Zažijí spolupráci v pozitivní atmosféře. Seznámí se také se zdroji aktivit.Nabízíme pedagogickým sborům i jiným zájemcům rekvalifikační kurz. Rekvalifikaci udělilo MŠMT pod č.j.: MSMT-10052/2016-1/237, platnost do 14.06.2019

Zdravotník zotavovacích akcí (Rozsah 41h)

Anotace: Kurz účastníkům zprostředkuje potřebné teoretické znalosti, a skutečné praktické dovednosti. Účastníci si vyzkoušejí základní postupy poskytování první pomoci. Reálně navozené modelové situace umožní vyzkoušet si také vlastní reakce a pohotovost. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se ve svých postojích k poskytnutí první pomoci a podpoří je v rozhodování a volbě co nejefektivnějšího postupu. Po absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek účastníci získají osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl: Účastníci zažijí řešení situací jako v reálných případech první pomoci. Seznámí se s tím, jak vědomě pracovat se svými pocity při poskytování první pomoci. Osvojí si dovednosti ošetřování a aktuální doporučované postupy při poskytování první pomoci. Budou mít příležitost ke spolupráci s kolegy. Ověří a ujasní si svůj postoj k poskytování první pomoci. V simulované situaci si vyzkoušejí týmovou záchranu lidského života.

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Martin Čapek: 775 775 376Nabízíme kurz akreditovaný MŠMTpod č.j.: MSMT 6212/2012-25-133 ze dne 20.1.2012.

Jak efektivně vyučovat průřezová témata – základní kurz (Rozsah 8h)

Kurz seznamuje s tím, kde je při zpracovávání průřezových témat do výuky možné najít řadu materiálů (web www.ptac.cz). Obsahem kurzu jsou ukázky práce s aktuálními tématy, kterými žáci žijí, ve výuce a seznámení se strukturou přípravy těchto ukázek. Část kurzu je věnována příkladům úspěšného uchopení vybraných průřezových témat a čtenářství na konkrétních školách.

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Eva Weislová: 775 775 375

© Projekt Odyssea, z. s.