Projekty

Výzkumný projekt „Eticko-psychologické faktory šikany na základní škole“

Občanské sdružení Projekt Odyssea spolupracovalo s Psychologickým ústavem Akademie věd České republiky na výzkumném projektu „Eticko-psychologické faktory šikany na základní škole“. Projekt vedla Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR. Za Projekt Odyssea se na výzkumu podíleli Mgr. et Mgr. Anna Pekárková a Bc. Martin Čapek. Projekt byl veden Grantovou agenturou Akademie věd ČR pod registračním číslem IAA700250801 a byl tříletý (2008-2010).

Výsledky výzkumu

U agresorů, obětí a jejich ochránců byl empiricky prokázán odlišný způsob morálně-kognitivního hodnocení modelové situace školní šikany pomocí dětmi užívaných pojmů. V konkrétním situačním kontextu projevovali agresoři větší toleranci k šikaně.

Konference

V rámci projektu byly spoluorganizovány dvě konference s mezinárodní účastí: Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém (v Praze 19. 3. 2009) a Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole (Jaslovské Bohunice, 25 -26. 11. 2010).

Dosažené výzkumné cíle

 1. S využitím teoretických poznatků a výsledků kvalitativního předvýzkumu jsme následně kvantitativně analyzovali z morálně kognitivního hlediska, jakými pojmy současná populace na začátku dospívání posuzuje situaci školní šikany. Konkrétně se jednalo o to, jakými výrazy vyjadřují jednak odsuzující postoje vůči šikanujícímu jednání a také oceňující postoje týkající se „obránců“ šikanovaných dětí. Výsledky jsme dále analyzovali ve vztahu k rolím protagonistů šikany, do nichž byli respondenti nominováni.

  Použité metody

  • Komiks - originální obrázková semiprojektivní metoda prezentující odsuzující a oceňující adjektiva v kontextu modelové situace šikany.
  • Guess Who - metoda na bázi peer nomination, v níž respondenti nominovali své spolužáky do rolí účastníků šikany: agresorů, obětí, ochránců šikanovaných a do dalších sociálně významných rolí (ochota pomoci druhému, obliba apod.).
  • Dotazník hodnocení sociálních vlastností žáků jejich třídním učitelem. Pedagogové vyšetřených tříd vyhodnotili své žáky pomocí ratingové posuzovací škály.

 2. Sociálně kognitivní přístup jsme využili také při výzkumu dílčích postojů žáků 6. ročníku vůči školní šikaně. Na základě teorie morální vyvázanosti A. Bandury jsme mimo původní plán výzkumu vytvořili sedmnáctipoložkový Dotazník názorů na šikanu, jehož prostřednictvím jsme zkoumali u téže věkové skupiny míru přijatelnosti šikanování ve specifickém situačním kontextu. Získaná data jsme vyhodnotili pomocí faktorové analýzy a následně je analyzovali s ohledem na výsledky zjištěné na základě Olweusova sebeposuzovacího dotazníku.

  Použité metody

  • Originální Dotazník názorů na šikanu prezentující odmítavé a akceptující postoje vůči šikaně.
  • Sebeposuzující Olweus Bully/Victim Questionnaire přeložený do češtiny, v němž respondenti anonymně uvedli svou zkušenost se šikanou v roli agresora a oběti.

Více se o výzkumu můžete dozvědět v Závěrečné zprávě (ke stažení zde).

© Projekt Odyssea, z. s.